Zásady zpracování a ochrany osobních údajů NUTRIADAPT - ČESKÁ REPUBLIKA

V těchto zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů Vás informujeme, jakým způsobem v rámci Programu NUTRIADAPT zpracováváme (využíváme) a chráníme Vaše osobní údaje.

Pokud hovoříme o „Vás“, máme na mysli Vás jako naše zákazníky a zájemce o naše služby, zejména jestliže jste si od nás objednali služby nebo jste nás kontaktovali se zájmem o naše služby.

ZÁKLADNÍ POJMY

Nejprve si pojďme vysvětlit základní pojmy, které budeme používat:

„Program NUTRIADAPT“ je systém poskytování služeb nutričního a kondičního poradenství vyvinutý a řízený NUTRIADAPT s.r.o. Program NUTRIADAPT je nabízen veřejnosti prostřednictvím poraden NUTRIADAPT, které jsou provozovány buď přímo NUTRIADAPT s.r.o., nebo jeho partnery (franchisanty).

„NUTRIADAPT s.r.o.“ je právnická společnost, IČ: 08636745, se sídlem Praha 2, Americká 579/17, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 322381.

Jestliže v těchto zásadách hovoříme o „nás“, máme tím na mysli NUTRIADAPT s.r.o. a/nebo příslušného partnera NUTRIADAPT s.r.o. (franchisanta), u kterého jste si objednali služby nebo se kterým jste vstoupili v kontakt (např. kterému jste poskytli své osobní údaje proto, aby Vás kontaktoval s nabídkou služeb). Máte-li pochybnosti, můžete se vždy obrátit na NUTRIADAPT s.r.o.

„Osobními údaji“ budeme rozumět veškeré informace, které Vás identifikují nebo na jejichž základě Vás lze identifikovat, a dále informace, které o Vás vypovídají (o Vaší osobnosti, aktivitách, majetku apod.).

„Zpracováním“ osobních údajů budeme rozumět jakoukoli operaci nebo soubor operací s Vašimi osobními údaji nebo soubory Vašich osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Zpracováváním je zcela nebo částečně automatizované zpracování Vašich osobních údajů a neautomatizované pouze tehdy, jsou-li osobní údaje obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Osobní údaje jako hodnota. Vaše osobní údaje považujeme za důležitou hodnotu a nakládáme s nimi v tomto duchu. Při zpracovávání osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a dalšími platnými právními předpisy.

Jaká jsou základní pravidla? Při zpracovávání osobních údajů dbáme za všech okolností následujících základních pravidel:

Zákonnost, korektnost a transparentnost: Vaše osobní údaje zpracováváme vůči Vám korektně a zákonným a transparentním způsobem.

Účelové omezení: Vaše osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a tyto osobní údaje nezpracováváme dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Minimalizace: Osobní údaje zpracováváme pouze v přiměřeném, relevantním a omezeném rozsahu, a to ve vztahu k účelu, pro který osobní údaje zpracováváme.

Přesnost: Dbáme na to, aby osobní údaje, které zpracováváme, byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Přijímáme veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly – s přihlédnutím k účelům, pro které je zpracováváme – bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Omezení uložení: Vaše osobní údaje ukládáme ve formě umožňující Vaši identifikaci po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které osobní údaje zpracováváme.

Integrita a důvěrnost: Zabezpečujeme ochranu Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Zpracováváme Vaše osobní údaje způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Používáme vyspělá opatření fyzické a elektronické bezpečnosti.

Lokalizace: Všechny Vaše osobní údaje uchováváme v rámci Evropské unie a nepředáváme je do zemí mimo Evropskou unii.

PŘEHLED ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zájemci a zákazníci. Jste-li zájemcem o naše služby, zpracováváme Vaše osobní údaje proto, abychom Vám učinili nabídku služeb. Jste-li již naším zákazníkem, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem správy smluvního vztahu, který s Vámi máme nebo jsme měli uzavřen. V obojím případě můžeme Vaše osobní údaje využít také k marketingovým a obchodním účelům (zasílání obchodních sdělení, přehled o využívání našich služeb apod.). Pokud s námi komunikujete telefonicky, mohou být tyto telefonní hovory nahrávány. Tyto účely a pravidla, která pro ně uplatňujeme, jsou rozvedeny níže. 

Cookies a web beacons. Určité údaje, které mohou být za jistých okolností ztotožněny s konkrétní fyzickou osobou, jsou produktem využití technologií cookies a web beacons; níže proto specifikujeme pravidla platná pro tyto technologie.

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ

O jaké osobní údaje se jedná? Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při objednávce služeb, a osobní údaje, které vyplynou z průběhu poskytování služeb. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje, údaje o předmětu služeb (jaké služby jste si objednali) a údaje o průběhu poskytování služeb (diagnostika, zdravotní a jiné osobní faktory podstatné pro poskytování služeb, průběh konzultací, výživová doporučení, průběh hubnutí, dodržování výživového režimu atd.) a údaje o plnění povinností vyplývajících z poskytování služeb (platby apod.).

Proč tyto osobní údaje potřebujeme? Poskytování našich služeb je založeno na dlouhodobější práci se zákazníky. Je přirozené, že musíme zpracovávat osobní údaje, abychom mohli dostát svým závazkům ohledně poskytování služeb a abychom mohli vykonávat práva a plnit povinnosti s tím související. Pokud bychom neměli přehled o tom, komu, za jakých podmínek a s jakým výsledkem poskytujeme služby, nemohli bychom zajistit kvalitní servis, vyřizování reklamací, vedení účetnictví atd.

Údaje o tělesném a zdravotním stavu. Osobní údaje, které zpracováváme, mohou představovat také údaje o Vašem tělesném nebo zdravotním stavu. Údaje tohoto typu jsou nedílnou součástí poskytovaných služeb (vstupní diagnostika, biochemické vyšetření, vypracování metabolické diagnostiky atd.); bez nich není možné služby poskytnout buď vůbec, anebo tak, aby plnily svůj účel. Evidujeme např. údaje o Vaší hmotnosti (BMI) a dalších tělesných proporcích a o jejich vývoji v průběhu čerpání služeb. Abychom Vám mohli dát smysluplná výživová doporučení, potřebujeme znát Váš dietní režim a základní údaje o chorobách, kterými trpíte, případně další údaje o stavu Vašeho organismu. To nic nemění na tom, že služby, které poskytujeme, nejsou zdravotními službami. Neléčíme Vás; máte-li takovou potřebu, obraťte se na svého lékaře.

Odkud Vaše osobní údaje získáváme? Osobní údaje o Vás jako našich zákaznících získáváme od Vás, a to tak, že nám je sdělíte (čímž se myslí i nahrávky telefonních hovorů) nebo že je zjistíme vyšetřením. Vyšetření nebo jiné podmiňující výkony (např. odběr biologického materiálu) mohou být s Vaším souhlasem provedeny také prostřednictvím externího odborného subjektu (např. biochemické laboratoře); v tomto případě berete na vědomí a akceptujete, že výsledky vyšetření budou předány přímo nám. 

Online účty. Vaše kontaktní údaje a údaje o průběhu poskytování služeb Vám zpřístupňujeme prostřednictvím zabezpečeného osobního online účtu. Účet můžete využívat ke správě údajů. Jestliže vymažete určité údaje nebo je nahradíte jinými, je tento postup rovnocenný odvolání souhlasu se zpracováváním vymazaných či nahrazených osobních údajů, byly-li údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu; jinak se výmaz či nahrazení údajů považuje za aktualizaci platného stavu.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme? Osobní údaje zpracováváme (uchováváme) po takovou dobu, po kterou mohou být po právní stránce podstatné pro předmětné poskytování služeb a pro realizaci práv a povinností z toho vyplývajících, tzn. do uplynutí aplikovatelných promlčecích, prekluzivních, reklamačních, uschovacích a jiných obdobných lhůt stanovených právními předpisy nebo ujednáními smluvních stran, a to do uplynutí poslední z těchto lhůt; v konkrétním případě závisí lhůta na posouzení předmětného smluvního vztahu; zpravidla není delší než 10 let od skončení poskytování předmětných služeb. 

Nahrávky telefonních hovorů. Nahrávky telefonních hovorů uchováváme 60 dní od jejich pořízení, abychom mohli vyhodnocovat práci našeho personálu, a poskytovat Vám tak co nejlepší služby.   

Kontrola kvality poskytovaných služeb. Informujeme Vás, že vedoucí pracovník může kontrolovat průběh služeb, které čerpáte (zejména průběh konzultací), a to za účelem dodržování standardů kvality Programu NUTRIADAPT. Přítomnost vedoucího pracovníka může být nahrazena pořízením nahrávky za účelem provedení následné kontroly; nahrávka nemůže být použita k žádnému jinému účelu a musí být neprodleně zničena, jakmile již není potřebná pro kontrolní účely.

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁJEMCŮ

O co se jedná? Jestliže jste nás oslovili (ať formou online kontaktního formuláře, telefonicky nebo jiným způsobem) se zájmem o naše služby nebo jestliže jste jiným způsobem projevili zájem o naše služby, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste nám v této souvislosti poskytli, a to proto, abychom Vám mohli učinit nabídku služeb. Může jít i o nahrávky telefonních hovorů, které budeme zpracovávat po omezenou dobu ke stanoveným účelům, jak je specifikováno níže.

Váš souhlas je nutný. Osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, který nám udělíte v souvislosti s projeveným zájmem o naše služby. Souhlas nejste povinni udělit – naše služby můžete čerpat i tak, že se dostavíte do kterékoli poradny NUTRIADAPT a sjednáte si tam poskytnutí služeb bez toho, abyste nám předem poskytovali osobní údaje.

Odvolatelnost souhlasu. Souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláte-li souhlas, můžeme poté údaje v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu zpracovávat za účelem zamezení duplicitního kontaktování Vaší osoby a za účelem vypořádání smluvních nároků mezi námi a naším smluvním partnerem v souvislosti se získáním nebo ověřením kontaktu na Vás. Máte právo vznést námitky proti popsanému následnému zpracovávání osobních údajů (viz oddíl „Vaše práva“).

Jaké osobní údaje zpracováváme? Jedná se o identifikační a kontaktní osobní údaje a dále údaje o předmětu Vašeho zájmu (pokud ho dobrovolně uvedete). Na základě poskytnutých údajů Vás budeme kontaktovat (zpravidla telefonicky) s nabídkou služeb nebo schůzky za účelem projednání předmětu Vašeho zájmu. Pokud Vás kontaktujeme telefonicky, pak mohou být hovory nahrávány za účelem vyhodnocování práce našeho personálu a vypořádání práv a povinností mezi námi a našimi smluvními partnery, kteří nám poskytují služby online marketingu.

Online marketing. Vaše kontakty můžeme získávat s využitím služeb našich partnerů, kteří se zabývají online marketingem. Vždy je nezbytný Váš individuální souhlas se zpracováváním osobních údajů; údaje nezískáváme metodami „data harvesting“ ani jinými srovnatelnými způsoby.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme? Nabídka služeb Vám bude učiněna v době, o které jste byli informováni při udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů, jinak do 6 měsíců od udělení souhlasu. Pro účely zasílání obchodních sdělení je možné Vaše osobní údaje zpracovávat i poté (pokud jste k tomu udělili souhlas), a to do doby, než další zasílání obchodních sdělení odmítnete (pro podrobnosti srov. oddíl „zpracovávání osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům“). Nahrávky telefonních hovorů nebudou uchovávány déle než 60 dnů od jejich pořízení.

ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K MARKETINGOVÝM A OBCHODNÍM ÚČELŮM

Proč zpracováváme osobní údaje k marketingovým a obchodním účelům? Osobní údaje zpracováváme k marketingovým a obchodním účelům ze dvou důvodů:

jednak proto, abychom své zákazníky a další osoby, u kterých lze předpokládat zájem, obecně informovali o naší nabídce a novinkách formou zasílání elektronických nebo tištěných newsletterů a jiných obchodních sdělení a abychom naše zákazníky a další osoby, u kterých lze předpokládat zájem, ve vybraných případech telefonicky, emailem nebo jiným obdobným oslovili s naší nabídkou

jednak proto, abychom mohli personalizovat naše vystupování vůči Vám v případě jednání o poskytování služeb nebo v jiných souvislostech (historie poskytování služeb apod.).

Osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování s obchodními sděleními a oslovení s nabídkou zpracováváme jen tehdy, existuje-li rozumný předpoklad, že máte o naši nabídku zájem; to lze předpokládat zejména tehdy, jste-li nebo byli-li jste našimi zákazníky. Osobní údaje za účelem personalizace vystupování zpracováváme jen tehdy, jestliže jste nebo jste byli našimi zákazníky.

Kdy lze zasílat emailová obchodní sdělení? Respektujeme pravidlo, že využít Vaši emailovou adresu k zasílání obchodních sdělení je možné, jen jestliže jste nám ji sdělili jako náš zákazník nebo jestliže jste nám k využití své emailové adresy k tomuto účelu dali souhlas. Souhlas můžete kdykoli odvolat; pro formu, jakou to lze učinit, viz oddíl „Vaše práva“. V každém případě Vám v každém emailovém obchodním sdělení dáváme jednoduchou a zřetelnou možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení formou elektronické odhlášky.

Jaké osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme? Jedná se o následující typy osobních údajů (v konkrétním případě nemusejí být zpracovávány všechny vyjmenované typy osobních údajů):

identifikační a kontaktní osobní údaje (jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní spojení apod.);

Vaše profilové osobní údaje ve vztahu k poskytování služeb (historie a průběh poskytování služeb, předmět zájmu, účast na akcích NUTRIADAPT apod.);

údaje umožňující personalizovat komunikaci s Vámi (historie komunikace, věk, poslední kontakt apod.)

Jako marketingové a obchodní nebudou nikdy zpracovávány osobní údaje, které vypovídají o Vašem rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické osobní údaje, biometrické osobní údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Odkud Vaše osobní údaje získáváme? Zdrojem marketingových a obchodních osobních údajů pro nás jsou:

naše smluvní vztahy k Vám, tzn. zejména Vaše objednávky našich služeb;

údaje poskytnuté ze strany zájemců;

výjimečně veřejně dostupné zdroje (např. veřejné databáze).

Právní základ zpracovávání osobních údajů a právo uplatnit námitky. Právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům jsou naše oprávněné zájmy na využití údajů k těmto účelům v zájmu udržování a rozvoje klientely a obchodní činnosti vůbec. Máte možnost vznést námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům. Vznesete-li námitky proti využití osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení nebo jiných forem přímého marketingu, bez dalšího zastavíme další zpracovávání k těmto účelům. Vznesete-li námitky proti využití Vašich osobních údajů za účelem personalizace jednání s Vámi, posoudíme na základě důvodů námitek (s ohledem na Vaši konkrétní situaci), zda na naší straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a budeme Vás informovat, zda námitkám vyhovíme nebo že jim vyhovět nemůžeme, a z jakých důvodů. Pro formu, jakou lze uplatnit námitky, viz oddíl „Vaše práva“.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme? Osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování s obchodními sděleními zpracováváme (uchováváme) tak dlouho, jak dlouho lze rozumně předpokládat Váš zájem o naši nabídku, nevznesli-li jste dříve námitky proti takovému zpracovávání nebo neodvolali-li jste souhlas se zpracováváním osobních údajů k těmto účelům. Osobní údaje za účelem personalizace jednání zpracováváme po dobu 10 let ode dne, kdy jste přestali být našimi aktivními zákazníky. 

COOKIES A WEB BEACONS

Co jsou cookies a jak je využíváme? Na webových stránkách nutriadapt.cz a dalších internetových stránkách, které provozuje NUTRIADAPT s.r.o., využíváme technologie cookies, tedy ukládání určitých textových souborů obsahujících data o přístupu na webové stránky prostřednictvím internetového prohlížeče ve Vašem počítači s tím, že při opětovné návštěvě webových stránek jsou uložená data znovu odeslána našemu webovému serveru. Cookies slouží k technickému zajištění správného fungování webových stránek, personalizaci nastavení webových stránek a zlepšení uživatelského zážitku, včetně uchovávání uživatelských předvoleb. Cookies můžeme využívat také k přizpůsobení reklamy a sledování návštěvnosti webových stránek.

Co jsou web beacons a jak je využíváme? Můžeme využívat také technologie web beacons, a to jak na webových stránkách, tak v zasílaných emailových zprávách. Web beacons jsou drobné grafické prvky (datové soubory, pixelové značky), které jsou stahovány z našeho webového serveru za účelem sledování čtenosti emailových zpráv, respektive návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů na nich a následné optimalizace elektronických služeb pro uživatele (včetně personalizace reklamy).

Na jakém základě používáme cookies a web beacons a co můžete udělat Vy? Okolnosti, které popisujeme výše (personalizace nastavení a sledování návštěvnosti webu, přizpůsobení reklamy, sledování zájmu o naše sdělení), představují naše oprávněné zájmy v souvislosti se zkvalitňováním služeb, které poskytujeme. Tyto aktivity jsou podle našeho názoru prospěšné i pro Vás. Pokud si však nepřejete, abychom vůči Vám využívali cookies a web beacons, můžete tomu zabránit. Při prvním vstupu na webové stránky prostřednictvím určitého webového prohlížeče budete požádáni o souhlas s využitím cookies; technologie bude využita pouze tehdy, pokud souhlas udělíte. Souhlas s využitím cookies můžete kdykoli zrušit, což nejpraktičtěji učiníte tím, že smažete cookies ve svém webovém prohlížeči. Máte dále možnost deaktivovat ukládání cookies ve Vašem počítači, respektive zasílání požadavků na stažení web beacons, a to provedením příslušného nastavení ve Vašem webovém prohlížeči. Vezměte prosím na vědomí, že není možné odmítnout využívání technických cookies, sloužících především k technickému zajištění správného a bezpečného zobrazování našeho webu a jeho funkcí ve vašem prohlížeči.  

Žádná identifikace. Osobní údaje získané pomocí cookies a web beacons nepoužíváme k Vaší identifikaci.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI PROGRAMU NUTRIADAPT

Jakým způsobem se osobní údaje sdílejí? Osobní údaje zákazníků a zájemců sdílíme v rámci Programu NUTRIADAPT, tzn.:

údaje, které získá NUTRIADAPT s.r.o., se sdílejí s partnerem NUTRIADAPT s.r.o. (franchisantem), který provozuje poradnu NUTRIADAPT, které se týkají předmětné osobní údaje (zejména ve které dochází k poskytování služeb příslušnému zákazníkovi); a

údaje, které získá partner NUTRIADAPT s.r.o. (franchisant), se sdílejí se NUTRIADAPT s.r.o..

Proč se osobní údaje sdílejí? Důvodem sdílení údajů je to, že Program NUTRIADAPT – byť je provozován prostřednictvím řady subjektů (NUTRIADAPT s.r.o. a partnerů NUTRIADAPT s.r.o.) – je jednotným systémem provozovaným na franchisové bázi, který je řízen ze strany NUTRIADAPT s.r.o., přičemž NUTRIADAPT s.r.o. také zčásti přímo zajišťuje poskytování služeb zákazníkům. K poskytování služeb v rámci Programu NUTRIADAPT je využíván jednotný elektronický informační systém provozovaný NUTRIADAPT s.r.o..

Samostatní správci. S ohledem na výše uvedené se NUTRIADAPT s.r.o. i partneři NUTRIADAPT s.r.o. (franchisanti) považují za samostatné správce osobních údajů. Všichni jsou zavázáni dodržovat pravidla stanovená v těchto zásadách.

Rozsah sdílení. Osobní údaje zákazníků a zájemců se nesdílejí ve větším rozsahu, než je uvedeno výše; osobní údaje zákazníků a zájemců se zejména nezpřístupňují partnerům NUTRIADAPT s.r.o. (franchisantům), kteří s nimi nemají co do činění. Výjimkou je, pokud nový partner NUTRIADAPT s.r.o. pokračuje v provozu poradny NUTRIADAPT, ve které již jsou zákazníkovi poskytovány služby nebo které se týká zákazníkův zájem. V takovém případě je možné předat novému partnerovi NUTRIADAPT s.r.o. zákazníkovy osobní údaje; citlivé osobní údaje (jako jsou údaje o zdravotním stavu) je ovšem možné předat pouze tehdy, udělí-li k tomu zákazník souhlas nebo je-li převod poradny důsledkem univerzálního právního nástupnictví mezi původním a novým partnerem NUTRIADAPT s.r.o., zejména ve formě koupě závodu.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM (PŘÍJEMCŮM)

Komu předáváme osobní údaje? Vaše osobní údaje jsou pro nás důvěrné. S výjimkami popsanými v následujících bodech osobní údaje nepředáváme žádným třetím osobám, a to přímo ani nepřímo (zpřístupněním). S osobními údaji nijak neobchodujeme.

Skupina NUTRIADAPT. Osobní údaje můžeme předat subjektům, které jsou součástí téhož koncernu jako NUTRIADAPT s.r.o., a to k jejich zpracovávání k účelu, ke kterému údaji disponuje NUTRIADAPT s.r.o.. Příjemce je povinen zpracovávat osobní údaje, které obdrží, v souladu s těmito zásadami a NUTRIADAPT s.r.o. odpovídá za řádné zpracovávání údajů příjemcem.

Zpracovatelé. Osobní údaje můžeme předat subjektům, které pro nás provádějí zpracovávání osobních údajů nebo které nám poskytují služby, jejichž nutnou součástí je zpřístupnění osobních údajů. Jedná se zejména o subjekty, které nám poskytují služby informačních technologií (např. serverhosting nebo webhosting), databázové služby, účetní služby, daňové poradenství nebo právní služby. Spolupráce s těmito subjekty je vždy úzce provozního rázu. Zpracovatelé nezpracovávají osobní údaje samostatně, nýbrž výhradně podle našich pokynů. Neseme odpovědnost za to, že ze strany zpracovatelů nedojde ke zneužití jim zpřístupněných osobních údajů a že s nimi jsou sjednány závazky integrity a důvěrnosti osobních údajů a další závazky, které je třeba sjednat podle platných právních předpisů.

Odsouhlasená předání. Jsme oprávněni předat osobní údaje třetím osobám také tehdy, vyslovíte-li s tím souhlas, a to za podmínek uděleného souhlasu. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat; pro formu, jakou to lze učinit, viz oddíl „Vaše práva“.

Předání ke splnění právních povinností a předání nutná z povahy věci. Vaše osobní údaje je možné předat třetím osobám také tehdy, je-li to nutné ke splnění naší právní povinnosti (především pokud jde o orgány veřejné moci) nebo je-li to nutné z povahy věci, zejména ke splnění smluvního vztahu, jehož jste stranou.

VAŠE PRÁVA

Právo na informace. Máte právo získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli. V kladném případě máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a na informace o podrobnostech zpracovávání a zdrojích osobních údajů. Jestliže jste nám poskytli osobní údaje na základě svého souhlasu nebo v souvislosti s plněním smluvních závazků a jestliže jde o osobní údaje zpracovávané automatizovaně, máte právo je obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na opravu, výmaz a omezení zpracovávání Údajů. Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje; to se týká též doplnění neúplných osobních údajů. Jste dále oprávněni požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, nemáme-li dostatečný právní důvod ke zpracovávání (např. vznesli-li jste námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu). Požadujete-li to, místo výmazu osobních údajů pouze omezíme jejich zpracovávání, tzn. osobní údaje budou pouze uloženy a jiným způsobem nebudou – bez Vašeho souhlasu – zpracovávány.

Právo podat námitky. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu s tím, že osobní údaje nebudou k tomuto účelu dále zpracovávány. Vznesete-li námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v jiných případech, kdy osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, nejprve posoudíme (s ohledem na Vaši konkrétní situaci), zda na naší straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a budeme Vás informovat, zda Vašim námitkám vyhovíme nebo že jim vyhovět nemůžeme, a z jakých důvodů.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit a jakým způsobem Vaši žádost vyřídíme? Svá práva jste oprávněni uplatnit jakoukoli formou, která srozumitelně zprostředkuje obsah Vaší žádosti, oznámení nebo námitek, zejména pak elektronickou formou na info@nutriadapt.cz. Práva můžete uplatnit vůči NUTRIADAPT s.r.o. a/nebo partnerovi NUTRIADAPT s.r.o. (franchisantovi), který Vám poskytuje služby nebo se kterým jednáte o poskytnutí služeb (vezměte však prosím na vědomí, že mezi NUTRIADAPT s.r.o. a partnery NUTRIADAPT s.r.o. neexistuje co do plnění povinností v souvislosti s osobními údaji solidarita). Požádáte-li nás o přijetí určitého opatření, poskytneme Vám informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti; tuto lhůtu je možné v nezbytných případech prodloužit až o dva měsíce, o čemž musíte být včas informováni.

Jakým způsobem se můžete bránit? Cítíte-li by se být dotčeni na svých právech v souvislosti s tím, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Máte rovněž právo podat občanskoprávní žalobu k soudu a domáhat se soudní ochrany.

POCTIVÁ KVALITA
PŘÍMO OD VÝROBCE
Vlastní originální receptury a ověřené suroviny. To jsou argumenty, na kterých stavíme zaručenou kvalitu našich výrobků. Na jejich vývoji spolupracujeme s předními odborníky. Inspirujeme se moderními trendy a používáme zaručené výrobní technologie. Profesionalita je naší hlavní doménou. Profesionálně přistupujeme nejen k výrobě a vývoji našich produktů, ale hlavně k těm, kteří je využívají.

Naše údaje:

NUTRIADAPT s.r.o.
Americká 579/17
120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ: 086 36 745

B.Ú.: 6699221188/2010 (Fio banka)

Kontakty:

sklad@nutriadapt.com

Obchodní podmínkyOchrana osobních údajůPoštovné a platby
Kontakty

Jako spotřebitel se v případě vzniku spotřebitelského sporu můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/).